ஆங்கிலச்சொல்லுக்கு நேரான தமிழ் சொல் (PQ)

1) PESTICIDES –

a) பயிர்க் கொல்லி
b) ஆட்கொல்லி
c) பூச்சிக் கொல்லி
d) உயிர்க் கொல்லி

2) ஆஸ்பத்திரி செல்ல வேண்டும் –

a) மருந்தகம்
b) ஆசுபத்திரி
c) மருத்துவமனை
d) வீட்டுமனை

3) லைசன்ஸ் –

a) விடுதி
b) உரிமம்
c) உதிரி
d) உரிமையாளர்

4) நிரந்தரம்

a) Dynamic
b) Static
c) Temporary
d) Permanent

5) அவன் பாஸ்ட்டா ரன் பன்றான் –

a) அவன் விரைவாக ரன் பண்ணுகிறான்
b) அவன் வேகமாக ரன் பன்றான்
c) அவன் வேகமாக ரன் ஓடுகிறான்
d) அவன் விரைவாக ஓடுகிறான்

6) FIRST RANK –

a) பஸ்ட் ரேங்க்
b) முதல் வகுப்பு
c) முதல் தரம்
d) முதல் ரேங்க்

7) Financial year

a) நடப்பாண்டு
b) வரும் ஆண்டு
c) சென்ற ஆண்டு
d) நிதியாண்டு

8) CORPORATION –

a) மாநகராட்சி
b) நகராட்சி
c) ஊராட்சி
d) பேரூராட்சி

9) GUARDIAN –

a) மேலதிகாரி
b) பொறுப்பாளர்
c) காவலாளி
d) பாதுகாவலர்

10) சரக்குந்து –

a) Lorry
b) Bike
c) Bus
d) Car