1) The first Individual Satyagrahi was

a) Gandhiji
b) Vinoba Bhave
c) Rajaji
d) M.A. Jinnah

1) முதல்‌ தனிநபர்‌ சத்தியாக்கிரகி என்ற பெருமைக்குரியவர்‌

a) காந்திஜி
b) வினோபா பாவே
c) இராஜாஜி
d) முகமது அலி ஜின்னா

2) The first editor of the paper “Vande Matram” was

a) Bankim Chandra Chatterjee
b) Shri Aurobindo Ghose
c) Rabindranath Tagore
d) Dr. Annie Besant

2) “வந்தே மாதரம்‌” என்ற இதழின்‌ முதல்‌ பதிப்பாசிரியர்‌ ———— ஆவார்‌.

a) பக்கிம்‌ சந்திர சட்டர்ஜி
b) ஸ்ரீ அரவிந்த் கோஷ்‌
c) இரவீந்திரநாத்‌ தாகூர்‌
d) டாக்டர்‌. அன்னிபெசன்ட்‌

3) Identify the leader who uttered the following statement:
“I am not anti-English, I am not anti-British, I am not anti- any government, but I am anti-untruth, anti-humbug and anti-injustice. so long as the government spells injustice, it may regard me as it enemy, implacable enemy ”

a) Gopala Krishna Gokhale
b) Bala Gangadhara Tilak
c) M.K. Gandhi
d) Jawaharlal Nehru

3) இக்கூற்றை தெரிவித்த தேசியத்‌ தலைவர்‌ யார்‌?
“ நான் ஆங்கிலத்துக்கு எதிரானவன்‌ அல்ல, நான்‌ ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிரானவன்‌ அல்ல, நான்‌ எந்த அரசாங்கத்திற்கும்‌ எதிரானவன்‌ அல்ல, ஆனால்‌ நான்‌ உண்மைக்குப்‌ புறம்பானவற்றிற்கு எதிரானவன்‌; மோசடிக்கு எதிரானவன்‌ அநீதிக்கு எதிரானவன்‌ அரசு எதுவரை அநீதியாக நடந்து கொள்கிறதோ அவர்கள்‌ என்னை பகைவனாக கருதுவர்‌ சமாதானப்படுத்த முடியாத பகைவனாக கருதுவர்‌”

a) கோபால கிருஷ்ண கோகலே
b) பாலகங்காதர திலகர்‌
c) மோகன்தாஸ்‌ கரம்சந்த்‌ காந்தி
d) ஜவஹர்லால்‌ நேரு

4) Which national leader uttered the following statement?
“I am an Indian Tom Tom waking up all the sleepers so that they wake and work for their motherland”.

a) B.G.Tilak
b) Gopala Krishna Gokhale
c) Annie Besant
d) Jawaharlal Nehru

4) பின்வரும்‌ கூற்றை அறிவித்த தேசியத்‌ தலைவர்‌ யார்‌?
“நான்‌ ஒரு இந்தியன்‌ தப்பட்டை அடித்து உறங்குபவர்களை விழிதெழ செய்து தாய்நாட்டிற்கு பணியாற்றுமாறு விழிப்புணர்வளிப்பேன்‌. ”’

a) பாலகங்காதர திலகர்‌
b) கோபால கிருஷ்ண கோகலே
c) அன்னிபெசன்ட்‌
d) ஜவஹர்லால்‌ நேரு

5) Match List I with List II and select the correct answer using the codes given below the lists.
A) Sambad Kaumudi – 1) Surendra Nath Banerjee
B) Sarvajanik Sabha – 2) Bal Gangadhar Tilak
C) The Bengalee – 3) Raja Ram Mohan Roy
D) The Kesri – 4) Gopala Krishna Gokhale

a) 4, 1, 3, 2
b) 1, 3, 4, 2
c) 3, 4, 2, 1
d) 3, 4, 1, 2

5) பட்டியல்‌ I-உடன்‌ பட்டியல்‌ II-ஐப்‌ பொருத்தி, பட்டியல்களுக்குக்‌ கீழ்க்‌ கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொகுப்பிலிருந்து சரியான விடையைத்‌ தெரிவு செய்க.
A) சம்பத் காமுத்‌ – 1) சுரேந்திராநாத்‌ பானார்ஜி
B) சர்வஜனிக்‌ சபா – 2) பால கங்காதர திலகர்‌
C) தி பெங்காலி – 3) இராஜாராம்‌ மோகன்ராய்‌
D) தி கேசரி – 4) கோபால கிருஷ்ண கோகலே

a) 4, 1, 3, 2
b) 1, 3, 4, 2
c) 3, 4, 2, 1
d) 3, 4, 1, 2

6) Who of the following decided to use the term ‘Home-rule’ in the place of ‘Swaraj’ as the goal of the Home Rule Movement?

a) Dadabhai Naoroji
b) Surendranath Banerjee
c) Bal Gangadhar Tilak
d) Annie Besant

6) கீழே உள்ளவர்களில்‌ தன்னாட்கி இயக்கத்தின்‌ குறிக்கோளாக, சுயராஜ்யம்‌ என்பதிற்குப்‌ பதிலாக தன்னாட்கி எனும்‌ சொற்றொடரைப்‌ பயன்படுத்தத் தீர்மானித்தது யார்‌?

a) தாதாபாய்‌ நெளரோஜி
b) சுரேந்திரநாத்‌ பானர்ஜி
c) பாலகங்காதர திலகர்‌
d) அன்னி பெசன்ட்‌

7) Which National leader was appointed as Dewan by Gaekwad of Baroda in 1870?

a) Surendra Nath Banerjee
b) Gopal Krishna Gokhale
c) Bal Gangadhar Tilak
d) Dadabhai Naoroji

7) 1870-ல்‌ எந்த தேசியத்‌ தலைவர்‌ பரோடாவின்‌ கெய்க்வாடால்‌ திவானாக நியமிக்கப்பட்டார்‌?

a) சுரேந்தரநாத் பானர்ஜி
b) கோபால கிருஷ்ண கோகலே
c) பால கங்காதர திலகர்‌
d) தாதாபாய்‌ நெளரோஜி

8) Do or Die slogan was associated with whom?

a) Netaji Subhas Chandra Bose
b) Bal Gangadhar Tilak
c) Mahatma Gandhi
d) Bhagat Singh

8) ‘செய்‌ அல்லது செத்துமடி’ என்ற கோஷம்‌ யாருடன்‌ தொடர்புடையது

a) நேதாஜி சுபாஸ்‌ சந்திரபோஸ்‌
b) பாலகங்காதர திலகர்‌
c) மகாத்மா காந்தி
d) பகத் சிங்‌

9) Match List I with List II and Select Your answer from the codes given below the lists:
I) Navajeevan – 1) Annie Besant
II) New India – 2) Nehru
III) Swarajya – 3) T. Prakasam
IV) National Herald – 4) M.K. Gandhi

a) 4, 1, 3, 2
b) 1, 2, 3, 4
c) 3, 4, 2, 1
d) 2, 1, 4, 3

9) வரிசை I-உடன்‌ வரிசை II-ஐ சரியாகப்‌ பொருத்துக. உங்களது விடையை கீழ்க்கண்ட தொகுப்பிலிருந்து தெரிவு செய்க.
I) நவஜீவன்‌ – 1) அன்னி பெசன்ட்‌
II) நியூ இந்தியா – 2) நேரு
III) சுயராஜ்யா – 3) பிரகாசம்‌
IV) நேஷனல்‌ ஹெரால்டு – 4) மோ.க. காந்தி

a) 4, 1, 3, 2
b) 1, 2, 3, 4
c) 3, 4, 2, 1
d) 2, 1, 4, 3

10) Match List I with List II using the codes given below the lists:
A) Poona Sarvajanik Sabha – 1) Dadabhai Naoroji
B) Bombay Association – 2) Tilak
C) Indian National Union – 3) M.G. Ranade
D) Deccan Educational Society – 4) A.O. Hume

a) 4, 1, 2, 3
b) 3, 1, 4, 2
c) 2, 3, 4, 1
d) 1, 2, 3, 4

10) வரிசை I-யும்‌ வரிசை II-யும்‌ அவற்றில்‌ கொடுக்கப்பட்டுள்‌ள குறியீடுகளைக்‌ கொண்டு சரியாகப்‌ பொருத்துக.
A) பூனா சர்வஜனிக்‌ சபா – 1) தாதாபாய்‌ நெளரோஜி
B) பம்பாய்‌ கழகம்‌ – 2) திலகர்‌
C) இந்திய தேசிய யூனியன்‌ – 3) M.G. ரானடே
D) டெக்கான்‌ கல்வியறிவு சமூகம்‌ – 4) A.O. ஹியூம்‌

a) 4, 1, 2, 3
b) 3, 1, 4, 2
c) 2, 3, 4, 1
d) 1, 2, 3, 4