குறில்‌ – நெடில்‌ மாற்றம்‌, பொருள்‌ வேறுபாடு (PYQ)

1) குறில்‌ நெடில் மாற்றத்தில்‌ தவறான இணையைக்‌ கண்டறிக.

a) இரை, ஈகை
b) சிறகு, வளர்த்தல்‌
c) உடல்‌, ஊண்‌
d) படம்‌, பார்த்தல்‌

2) குறில்‌ நெடில்‌ மாற்றம்‌ அறிந்து, பொருள்‌ வேறுபாடு சரியானதைக்‌ கண்டறிக
கனகம்‌ – கானகம்‌

a) செல்வம்‌ – அரசன்‌
b) காடு – தொடுதல்‌
c) பொன்‌ – காடு
d) நங்கை – தங்கை

3) குறில், நெடில்‌ வேறுபாடுணாந்து பொருளறிக
அறு-ஆறு

a) நதி – ஓர்‌ எண்‌
b) வெட்டுதல்‌ – நதி
c) வெட்டுதல்‌ – அறுத்தல்‌
d) அறுத்தல்‌ – கட்டுதல்‌

4) கோடிட்ட இடங்களுக்கு பொருந்திய சொற்களைத்‌ தேர்க
———— வில்‌ ———— குளித்தது.

a) விடு,வீடு
b) சுடு, சூடு
c) மடு, மாடு
d) அடு, ஆடு

5) பொருந்தா இணையைக்‌ கண்டறிக.

a) மடு – மாடு
b) தடு – தாடு
c) விடு – வீடு
d) எடு – ஏடு

6) குறில் நெடில்‌ மாற்றத்தில்‌ தவறான இனணையைக் கண்டறிக.

a) இன்பம்‌, ஈகை
b) அகல்‌, ஆவல்‌
c) உணவு, ஊதல்‌
d) எறும்பு, ஐவர்‌

7) குறில்‌ நெடில்‌ அடிப்படையில்‌ பொருள்‌ வேறுபாடு காண்க.
விடு – வீடு

a) தங்குமிடம்‌ – விட்டுவிடுதல்‌
b) விட்டுவிடுதல்‌ – தங்குமிடம்‌
c) விட்டுவிடுதல்‌ – தவிர்த்துவிடுதல்‌
d) தங்குமிடம்‌ – தாங்குமிடம்‌

8) குறில்‌ நெடில்‌ வேறுபாடு அறிந்து சரியான இணையைத்‌ தேர்க.
சிலை – சீலை

a) சிற்பம்‌ – புடவை
b) புடவை – சிற்பம்‌
c) கற்சிலை – ஓவியம்‌
d) சிற்பம்‌ – ஒழுக்கம்‌

9) தழை – தாழை – பொருள்‌ சரியாகப்‌ பொருந்திய இணையைத்‌ தேர்க

a) செழிக்கச் செய்‌ – வாடச்செய்‌
b) மலர்‌ – மடல்‌
c) மலர்‌ – இலை
d) இலை – மலர்‌ வகை

10) குறில்‌ நெடில்‌ மாற்றம்‌ அறிந்து பொருள்‌ வேறுபாடு சரியானதைக்‌ கண்டறிக.
சிலை – சீலை

a) ஓவியம்‌ – வண்ணம்‌
b) இறைவன்‌ திருவுருவம்‌ – துணி
c) மணல்‌ – குன்று
d) மறை – வேதம்‌