வேர்ச்சொல்லைத் தேர்வு செய்தல் (PQ)

1) படித்தான் –

a) படி
b) படித்த
c) படித்தல்
d) படித்து

2) கவர்ந்தான் –

a) கவர்
b) கவர்தல்
c) கவர்ந்து
d) கவர்ந்த

3) நிற்றல் –

a) நின்ற
b) நின்றான்
c) நின்று
d) நில்

4) கற்றவர் –

a) கற்று
b) சுற்க
c) கல்
d) சுள்

5) நொந்தான் –

a) நோ
b) நொ
c) நொந்து
d) நொவு

6) செத்தான் –

a) சா
b) செத்தவன்
c) செத்த
d) செத்து

7) வீசின –

a) வாசம்
b) விசி
c) வாசனை
d) வீசு

8) சென்றவர் –

a) செல்லுதல்
b) செல்
c) சென்றாள்
d) சென்று

9) செத்தான் –

a) செத்த
b) செத்தவன்
c) சா
d) செத்து

10) கண்டு –

a) காண்
b) கண்
c) காண்க
d) காண்கு