வேர்ச்சொல்லைக் கொடுத்து – வினைமுற்று, வினையெச்சம், வினையாலணையும் பெயர், தொழிற்பெயரை உருவாக்கல் (PQ)

1) படி என்ற சொல்லின் தொழிற் பெயரைக் கண்டுபிடி

a) படித்து
b) படித்த
c) படித்தவன்
d) படித்தல்

2) உழு என்னும் வேர்ச்சொல்லின் வினைமுற்றை தேர்ந்தெடுக்க.

a) உழுது
b) உழுதார்
c) உழுதல்
d) உழுத

3) கல் என்னும் வேர்ச்சொல்லை வினையாலணையும் பெயராக்கி எழுதுக:

a) கற்று
b) கற்றார்
c) கற்ற
d) கற்றவன்

4) சுடு என்னும் வேர்ச்சொல்லின் தொழிற்பெயரை தேர்ந்தெடுக்க.

a) சுட்டான்
b) சுட்ட
c) சுடுதல்
d) சூடு

5) மகிழ் – என்னும் வேர்ச்சொல்லின் வினையாலணையும் பெயரைத் தேர்ந்தெடுக்க.

a) மகிழ்ந்தவன்
b) மகிழ்ந்து
c) மகிழ்க
d) மகிழ்தல்

6) கட்டு என்ற வேர்ச்சொல்லின் தொழிற்பெயர் தேர்க

a) கட்டுவான்
b) காட்டல்
c) கட்டினாள்
d) கட்டல்

7) வருகின்றனன் – இச்சொல்லின் வேர்ச்சொல்லைக் காண்க.

a) வந்த
b) வா
c) வரும்
d) வந்து

8) காண் என்னும் வேர்ச்சொல்லின் வினைமுற்றை தேர்ந்தெடுக்க.

a) கண்ட
b) கண்டு
c) கண்டாள்
d) கண்டாளை

9) வேர்ச்சொல்லை தொழிர்பெயராக்குக – வை

a) வைப்பாள்
b) வைத்தார்
c) வைத்தல்
d) வைகிறாள்

10) கொடு என்பதன் வினையாலணையும் பெயர் எது?

a) கொடுத்த
b) கொடுத்து
c) கொடுத்தவள்
d) கொடுத்தல்