எதிர்ச்சொல்லை எடுத்தெழுதுதல் (PQ)

1) பெரிது –

a) அரியது
b) பெரிய
c) சிறிது
d) உயரமானது

2) இணையற்ற –

a) நிகரான
b) ஒப்பற்ற
c) மெலிந்த
d) தடித்த

3) தொடக்கம் –

a) முடிவு
b) ஆரம்பம்
c) முதல்
d) தொடர்ந்து

4) அகத்து –

a) பக்கம்
b) அருகே
c) பெரிய
d) புறத்து

5) துயரம் –

a) கோபம்
b) பாவம்
c) மகிழ்ச்சி
d) எரிச்சல்

6) களிப்பு –

a) துயரம்
b) கோபம்
c) எரிச்சல்
d) மகிழ்ச்சி

7) ஈடூஉ –

a) தகடூஉ
b) காடூஉ
c) மகடூஉ
d) மாடூஉ

8) இன்சொல் –

a) பழிச்சொல்
b) இனிமையான சொல்
c) வன்சொல்
d) இவை எதுவுமில்லை

9) நன்மை –

a) அருமை
b) இனிமை
c) தீமை
d) புதுமை

10) வாய்மை –

a) உண்மை
b) மெய்மை
c) பொய்மை
d) தூய்மை